Toezichthouder

Het houden van toezicht
op een tijdelijke tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs ……..

Waarom heeft de NBvV “surveillanten” nodig ? De hobbymatige houder van of fokker met kooi- en volièrevogels ervaart buiten het broedseizoen een aantal jaarlijks terugkerende hoogtepunten in zijn hobby. Te denken valt dan in het bijzonder aan het bezoeken van, of als inzender deelnemen aan een tijdelijke tentoonstelling van vogels. Ook het bezoeken van een vogelmarkt of vogelbeurs is een gebeurtenis dat zich niet alleen richt op het aankopen en verkopen van vogels, of het aankopen van vogelbenodigdheden, maar bij uitstek zich leent voor het verstevigen van sociale kontakten.

Om iets te bezoeken of ergens aan mee te doen moet er wat georganiseerd worden. Bij iedere organisator van een tijdelijke tentoonstelling of van een tijdelijke vogelmarkt is bekend dat voor dergelijke evenementen regelgevingen bestaan. Zo is er regelgeving vanuit de bond, maar ook regelgeving vanuit de overheid. Maar regelgeving kan pas zinvol zijn als er op wordt toegezien dat deze nageleefd wordt.

Voor het houden van toezicht op het naleven van in eerste instantie de Reglementen van de NBvV met betrekking tot het houden van een tijdelijke tentoonstelling of een tijdelijke vogelmarkt, vraagt de bond medewerking van ervaren vogelliefhebbers, die als “surveillant” actief willen zijn om dit toezicht uit te voeren.

Wie kan surveillant worden? Iedere ervaren vogelliefhebber kan surveillant worden. Er zijn een paar minimale voorwaarden waaraan een surveillant moet voldoen. a. Beschikken over vrije tijd om op een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs aanwezig te zijn; b. Beschikken over een email adres; c. Beschikken over goede sociale en contactuele vaardigheden; d. Bereid zijn enige studie met betrekking tot de regelgeving van de NBvV te volgen; e. Zo mogelijk ervaring hebben of betrokken zijn geweest bij de organisatie van een tentoonstelling, vogelmarkt of vogelbeurs; f. Vaardig zijn in het onderkennen dat de huisvesting, het welzijn en de gezondheid van de te koop aangeboden vogels al dan niet in het geding is

Hoe krijg je als surveillant de vereiste kennis van de werkzaamheden en de van toepassing zijnde regelgeving? Om als surveillant zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren biedt de bond het volgende scholingstraject aan:

Gestart wordt met een regionale bijeenkomst waar de opbouw van het scholingstraject wordt toegelicht.

In het eerste jaar wordt direct al gestart met het opdoen van praktijkervaring bij evenementen die door de eigen vereniging worden georganiseerd. Ondersteunend materiaal in de vorm van bijvoorbeeld de teksten van de reglementen en checklijsten worden door de bond digitaal beschikbaar gesteld. Na het eerste jaar kan de surveillant besluiten verder te gaan in het scholingstraject.

In het tweede jaar wordt weer gestart met een regionale bijeenkomst.

3

Hier zal een evaluatie plaats vinden van de praktijkervaringen zoals die zijn opgedaan in het eerste jaar. In het tweede jaar zal naast de praktijkervaring bij de evenementen van de eigen vereniging digitaal aandacht worden besteed aan de reglementen en richtlijnen van de NBvV. Ook zal digitaal toelichting worden gegeven op de Nederlandse wetgeving ten aanzien van het houden van dieren. Het benodigde lesmateriaal wordt in de vorm van modules door de bond verstrekt.

Aan het einde van het tweede jaar wordt het scholingstraject afgesloten met de uitreiking van een certificaat.

Wat kost dit wel niet ? De bond neemt de volgende kosten voor haar rekening: – het samenstellen van- en aan de cursist te mailen digitaal lesmateriaal; – de kosten voor zaalhuur en het gebruik daarbij van audiovisuele hulpmiddelen; – de kosten die door docenten voor dit scholingstraject worden gemaakt; – de kosten verbonden aan het uitgeven van een certificaat.

De reis- en verblijfkosten die door de cursist worden gemaakt voor het bezoeken van de twee regionale dagen en de kosten welke worden gemaakt voor het downloaden en printen van het lesmateriaal, zijn voor rekening van de cursist.

Aanmelding Deelnemers aan dit scholingstraject voor “Surveillant” kunnen uitsluitend worden aangemeld door een afdeling van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers die regelmatig een tijdelijke tentoonstelling, tijdelijke vogelmarkt of tijdelijke vogelbeurs organiseert. Het aantal deelnemers is niet gelimiteerd. Bij de aanmelding moet een verklaring van de deelnemer worden overlegd dat hij/zij bereid is aan dit opleidingstraject deel te nemen.

Opgave, door het bestuur van de afdeling, van het aantal deelnemers, hun n.a.w.- gegevens en hun ondertekende bereidverklaring kunnen voor 1januari 2018 gezonden worden aan het Bondsbureau van de NBvV. info@nbvv.nl

Aanmeldingsformulier ten behoeve van deelname aan het scholingstraject voor Surveillant voor de hobbymatig georganiseerde tijdelijke tentoonstellingen, vogelmarkten en vogelbeurzen.

Naam afdeling:

Adres secretaris:

Afdelingscode:

Het bestuur van de afdeling meldt hierbij onderstaande leden aan voor het scholingstraject tot Surveillant:

Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats

Tel.: mobiel:

email:

Ondergetekende verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de cursusinformatie en is bereid deel te nemen aan het volledige scholingsprogramma.

Handtekening: datum:

——————————————————————————————————————–

Naam:

Adres:

Postcode Woonplaats

Tel.: mobiel:

email:

Ondergetekende verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de cursusinformatie en is bereid deel te nemen aan het volledige scholingssprogramma.

Handtekening: datum